HET DOEL VAN DE OPDRACHT TOT BEHEER VAN HET PARTNERSCHAP

De admin-order wordt alleen toegekend wanneer een van de drie opties wordt nagestreefd.

1. Het voorstel van een vrijwillige partnerschapsregeling

2. Voortbestaan van het bedrijf of een deel ervan als een continuïteit

3. Een meer geordende realisatie van activa dan kan gebeuren bij liquidatie (met andere woorden: vermijding van de ineenstorting van activa die onvermijdelijk is bij liquidatie)

Te zijner tijd, maar in de komende 3 maanden (of langer als de rechtbank het toestaat, maar er moet een verlenging worden aangevraagd) moet de IP voorstellen doen aan de schuldeisers en de leden van de maatschap. Meestal zal een vergadering worden belegd voor de schuldeisers om de voorstellen van de bewindvoerders in overweging te nemen. Deze worden vervolgens geïmplementeerd als er goedkeuring is verkregen.

Als overleving of realisatie het doel is, moet een gewone meerderheid van de schuldeisers voor stemmen. Als een PVA wordt voorgesteld, moet meer dan 75% van de schuldeisers voor stemmen.

www.vdgboekhouding.nl/